Telecí

Obec Telecí se nachází v protáhlém svažitém údolí podél Landrátského potoka, 10 km na jihozápad od Poličky. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 740 m. Na území obce trvale žije 400 obyvatel ve 125 domácnostech, k individuální rekreaci zde slouží 56 rekreačních chalup. Obec je vyhledávaným místem pro "chalupářskou"  rekreaci. Celé území obce je součástí chráněné krajinné oblasti Žďárské Vrchy. Samosprávu obce tvoří devítičlenné zastupitelstvo, starosta obce je pro výkon funkce uvolněn. Na úseku státní správy je obec pověřena pouze evidencí obyvatelstva, stavební komisí a povolováním kácení dřevin rostoucích mimo les. Na dolní části obce byla ministerstvem kultury vyhlášena památková zóna.

První doložená písemná zmínka o obci jménem "Teletzie" je datována rokem 1403 a je uváděna v souvislosti s odchodem kněze ze zdejší farnosti. Znamená to, že osídlení zde muselo existovat již mnohem dříve. Je jisté, že původní obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, dřevorubectvím a tkalcovstvím. Historicky doložena je i těžba železné rudy, která byla koňskými potahy odvážena do nedalekého Kadova k hutnímu zpracování. Historickou zajímavostí je i kolísající počet obyvatel. Protože v obci žila převážná většina protestantsky smýšlejících věřících, je po roce 1620 zaznamenán jejich hromadný odchod do exilu. V  té době zde žilo pouze 126 obyvatel. Naproti tomu při sčítání osob v roce 1890 je zde zjištěno 1132 trvale žijících obyvatel. Od tohoto historického maxima počet obyvatel stále klesá. Velmi neradi bychom se stali chalupářským skanzenem.

Kontakt na úřad